لطفاً در هنگاه ثبت سفارش به موارد زیر توجه فرمایید:

۱-